Kub Heev

 

Thaum cov hnub kub heev, nws tseem ceeb uas yuav tau ua kom koj lub cev laj, thiaj li 
tsis ua mob tau koj.
Ntawm no yog ib co tswv yim pab: Da dej txias.

Thaum cov hnub kub heev, nws tseem ceeb uas yuav tau ua kom koj lub cev laj, thiaj li tsis ua mob tau koj.Ntawm no yog ib co tswv yim pab.

Keywords: 
heat, hot, warm, extreme, heat wave, sun, uv, rays