MENYUAM CAIJ TSHEB YUAV TAU KHI SIV THIAJ LI MUAJ KEV RUAJ NTSEG

Yog yuav nyob ruaj nreg, txhua tug caij tsheb yuav tau sa hlaab khi dluav hab muab mivnyuas nyob huv lub rooj thauj mivnyuas lossis lub rooj txhawb kuas sab (booster seat). Yog yuav nyob kuas ruaj nreg, cov rooj thauj mivnyuas yuav tsum hum mivnyuas hab hum lub tsheb zoo. Xaiv lub rooj thauj mivnyuas kws hum lub tsheb, hab hum mivnyuas lub cev, hab noob nyoog.Yuav tau kawm saib yuav siv lub rooj le caag txhaj yog. Moog saib lub web site nyob rua(www.carseatsmadesimple.org)lossis hu rua cov saib phaab Kev Noj Qaab Huv (Public Health Department)huv mej lub zog

Keywords: 
Child Safety, Car Seat, Child Safet Seats, kev tiv thaiv menyuam yaus, rooj zaum rau menyuam hauv tsheb